ساخت سکوهای نفتی

  1. ساخت سکوهای نفتی
  2. ساخت درب های شناور حوض های خشک و نوسازی کشتیهای LNG , VLCC
  3. طراحی و ساخت اسکله های شناور و انواع سازه های دریایی
  4. طراحی و ساخت انواع فندر و بولارد در ظرفیت های مختلف
  5. طراحی و ساخت انواع بویه های شناور
  6. طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی سیستم انتقال مواد و تجهیزات مربوطه